Tip Top Team

Værktøjskassen til det gode teamsamarbejde

Denne bog er skrevet på baggrund af min mangeårige rejse ud i ”teamsamarbejdets land” både som menigt teammedlem, som teamkoordinator og som pædagogisk konsulent.

I min tid som folkeskolelærer har jeg arbejdet i både velfungerende team og i mindre succesfulde team. 

Ét teamsamarbejde står imidlertid klarest for mig, hvor jeg trivedes og oplevede den positive effekt ved at arbejde sammen.

Professionel hjælp til teamsamarbejde|Løft trivslen hos den enkelte og i hele teamet|Coachende samtaler & mentorforløb
Professionel hjælp til teamsamarbejde|Løft trivslen hos den enkelte og i hele teamet|Coachende samtaler & mentorforløb

I dette team havde vi alle lyst til at samarbejde, vi havde respekt for hinandens forskelligheder, vi udnyttede hinandens kompetencer, vi trak et lige stort læs, vi støttede hinanden, når tingene ”brændte på”, og vi oplevede aldrig at stå alene. Vi var ikke altid enige, og det var netop én af grundene til, at vi hele tiden blev udfordret og udviklede os som team.

Det var en selvfølgelighed og gav mening for os alle at arbejde sammen om at løse den fælles opgave i forhold til eleverne, selvom vi naturligvis også stødte på udfordringer og ”bump” på vejen, og vi hele tiden skulle forholde os til vores interne samarbejde. Vi havde det grundlæggende sjovt sammen og værdsatte vores møder, så samarbejdet gav os arbejdsglæde.

Jeg husker, at jeg gik fra teammøderne med en god mavefornemmelse, og hvis der var uoverensstemmelser, fik vi talt om, hvordan vi skulle håndtere det, så ingen gik frustrerede fra mødet. Vi havde ikke et konkret materiale at finde viden, inspiration eller værktøjer i, så vi prøvede os frem, trak på hinandens viden og erfaring, og derved opdagede vi, hvad der virkede fremmende for vores teamsamarbejde og gjorde, at det lykkedes os at blive et velfungerende team.

I lyset af denne erindring har det altid optaget mig, hvorfor nogle teams lykkes, og andre teams ikke fungerer...

... selvom det ovenikøbet er teams fra samme skole, der burde have samme udgangspunkt for at få succes.

Er der særlige præmisser, kendetegn og karakteristika ved det gode og professionelle teamsamarbejde?
Er det personbestemt eller båret af skolens kultur, om man lykkes som team?

Denne undren og nysgerrighed har været omdrejningspunktet for denne bog, hvor jeg ud fra mine erfaringer fra praksis giver mine bud på, hvordan man som team konkret, bevidst og kvalificeret kan arbejde med at blive et godt, lærende og professionelt team. 

Sagt med andre ord giver jeg i bogen et bud på, hvad ”det gode er at gøre”.

 

At arbejde i team skal ikke være en sur pligt, det skal give mening at arbejde sammen. Teamsamarbejdet skal være trygt, forpligtende, legende, et frirum, udfordrende, energigivende, kreativt, udviklende og skabe trivsel og arbejdsglæde – det skal med andre ord gøre en forskel, at man arbejder sammen.

Erfaringer fra praksis samt viden om teamsamarbejde

Mit ønske med denne bog er ”at tage teamene ved hånden” ved at dele ud af mine praksiserfaringer og generelle viden om teamsamarbejde ud fra flere forskellige positioner, både som teammedlem, teamkoordinator, voksenunderviser, facilitator og pædagogisk konsulent.

Det har hele vejen igennem været afgørende for mig, at bogen er praksisnær, overskuelig og lettilgængelig, at det er realistisk og relevant at afprøve værktøjerne på teammøderne, og at man fælles får aftalt, hvordan det lærte skal afspejles og komme til udtryk i teamets egen praksis i hverdagen. I bogen præsenteres udvalgte værktøjer, processer og øvelser, der er mine konkrete forslag til, hvordan teamet kan arbejde med det interne samarbejde. Jeg kobler det konkrete til relevant, udvalgt og forskningsbaseret teori, da der ”ingen teori findes uden praksis, og ingen praksis uden teori”. Denne kobling mellem teori og praksis er med til at give teamet et fælles udgangspunkt og et fælles sprog at reflektere ud fra, hvorved teamet udfordres og klædes på til at tænke nyt, anderledes og dybere om eget samarbejde.

Med denne bog lover jeg ingen nemme genveje til at blive et godt team. Det kræver tvivl, indsigt og ydmyghed at bevæge sig ud på denne fælles rejse, hvor det handler om at samarbejde, at kunne rumme det uforudsete, at interessere sig for hinanden og at tillade hinanden at lave fejl – med andre ord at være ”fejltastisk frem for fantastisk”. Ved at føre teamet guidende igennem bogens kapitler med forskellige temaer er det min intention og mit ønske at inspirere, ruste og udfordre teamet i dets arbejde med at etablere eller videreudvikle sig – at gøre teamsamarbejdet meningsfyldt og legende.

Inspiration, kloge ord og praksisnære metoder

”Jeg blev helt overvældet af at læse Tip Top Team – her er en forfatter, der er grundigt inde i sit teoretiske stof og som samtidig har et hav af praktiske erfaringer at dele ud af. Bogen forholder sig til alle faser i et teams udvikling og tilbyder forskellige værktøjer, som kan inddrages i teamets arbejde med egen selvforståelse og udviklingsproces. Samlet set en stor pakke, som kan virke overvældende, hvis den skal efterleves fuldt ud i praksis.

Tip Top Team er en bog, hvor du som teamkoordinator kan hente inspiration, kloge ord og praksisnære værktøjer/metoder i forhold til arbejdet med alle de forskellige udfordringer, du kan møde i eget team. Bogen vil helt sikkert være mit fremtidige opslagsværk i arbejdet som teamkoordinator.”

Anne Havgaard Mikkelsen – teamkoordinator Rask Mølle skole, Hedensted

Bogens kapitler – overordnet overblik

Det organisatoriske fundament for teamsamarbejdet indledes med en grundlæggende indføring i teamsamarbejdet på det organisatoriske niveau, og der anvises i praksis, hvordan der forventningsafstemmes på tre niveauer: mellem team og ledelse, medarbejdere imellem og på teamniveau, inden teamet går i gang med bogens øvrige kapitler.

I kapitel 2 præsenteres forskellige værktøjer til teamets vigtige arbejde med at skabe et fælles fundament og etablere et fællesskab, de gode relationer, og at man som teammedlemmer får lært hinanden at kende, får en fælles forståelse af og udgangspunkt for at arbejde i et team og får lavet grundlæggende aftaler for samarbejdet.

Kapitel 3 belyser, hvorfor og hvordan teamet sætter mål for det interne samarbejde, hvordan disse mål omsættes fra ord til konkrete handlinger, og hvordan teamet løbende får evalueret og justeret målene.

I kapitel 4 gives værktøjer til at afdække, hvilke roller og kompetencer der er repræsenteret samlet i teamet, og efterfølgende reflekterer teamet over, hvordan denne viden bringes i spil i teamets fordeling af opgaver og ansvar. I kapitlet sættes ligeledes fokus på det tværprofessionelle teamsamarbejde, og hvilke muligheder og udfordringer dette samarbejde indeholder.

I kapitel 5 arbejdes der grundlæggende med teamets mødekultur og mødestruktur. At holde gode teammøder kræver, at fokus rettes både mod indhold, form og proces, og det kræver en særlig mødeform og mødelederrolle, hvor facilitering er bogens bud på dette. Forskellen på traditionel og faciliterende mødeledelse beskrives, og gennem præsentation af udvalgte mødeværktøjer anvises det, hvordan denne mere moderne og dynamiske form for mødeledelse i praksis kan være med til at gøre teammødet skabende, effektivt, involverende og meningsfyldt.

Kapitel 6 sætter fokus på den faciliterende mødeleders rolle og funktion. At være faciliterende mødeleder kræver særlig viden, kompetencer og færdigheder, og derfor er det vigtigt, at man som faciliterende mødeleder har sin værktøjskasse i orden. I kapitlet stilles afslutningsvis spørgsmålet, hvem der skal varetage denne opgave – om det er teamets fælles opgave, om opgaven skal uddelegeres til ét udvalgt teammedlem, eller om det er en opgave, der evt. tilhører en teamkoordinator, udpeget af ledelsen.

I kapitel 8 skelnes der mellem teamets arbejdsopgaver på henholdsvis driftsniveau, hvor målet er handling og beslutning, og udviklingsniveau, hvor målet er læring og udvikling – velvidende at de to niveauer ikke kan adskilles i praksis, men oftest indgår i et samspil. Der gives konkrete værktøjer og samtalemetoder til, hvordan der kan arbejdes med at udvikle og facilitere teamets refleksionspraksis.

Kapitel 9 berører spørgsmålet, hvorfor nogle teams fungerer, og andre ikke. Der gives inspiration og idéer til, hvordan man i teamet kan arbejde med at skabe åbenhed, tryghed og tillid og derved styrke samarbejdet og forebygge/afhjælpe samarbejdsproblemer.

I kapitel 10 gives eksempler på, hvordan den enkelte medarbejders, teamets, ledelsens og hele organisationens viden, erfaringer og læring gennem arbejdet med bogen kan blive evalueret og bragt i spil fremadrettet.

Glimrende til at udvikle og inspirere udvikling af teams

”Tip top team er en glimrende bog til at udvikle og inspirere mit arbejde med udvikling af team. Dette gælder mit eget ledelsesteam, men også de teams, jeg i det daglige har ansvaret for.

Bogen er en meget praksisnær og konkret bog til udvikling af teamsamarbejdet. Lisbet tager os i hånden og fører både ledelse og team igennem en veltilrettelagt udviklingsproces. Bogen kan dermed både anvendes slavisk fra start til slut i en sammenhængende teamudviklingsproces, men den kan også fungere som opslagsbog, når teamet, teamkoordinatoren eller ledelsen søger inspiration til skolens processer i det professionelle læringsfælleskab. Bogens mange værktøjer, skabeloner og øvelser er let tilgængelige og også meget brugbare i processer som fx MUS, TUS og GRUS. Man mærker tydeligt Lisbets mange års erfaring i praksis ved at værktøjer og skabeloner er eksemplificeret og beskrevet med gode råd.

Bogens opbygning med træets som metafor for teamets navigationsredskab fungerer godt til at få overblik og et fælles sprog at tale ud fra.”

Anne Mette Øllegaard Sørensen, afdelingsleder på Mølholm Skole, Vejle

Bogens teamforståelse

Professionel hjælp til teamsamarbejde|Løft trivslen hos den enkelte og i hele teamet|Coachende samtaler & mentorforløb

Bogen bygger grundlæggende på en teamforståelse og overbevisning om, at når man samarbejder og løfter opgaverne i fællesskab er 1+1 lig med 3. Det betyder, at når teammedlemmerne samarbejder og er forpligtet over for hinanden, giver det større mulighed for læring, refleksion og handling og dermed bedre resultater. Teamsamarbejdet er således med til at kvalificere skolens arbejde med dens kerneopgave, som er at sikre og øge elevernes læring og trivsel.

Ved at præsentere udvalgte teorier, modeller, procesøvelser, metoder, skabeloner, refleksioner og aktiviteter, som der skal arbejdes med løbende i eget team, er det min hensigt at støtte teamets udviklingsproces både i den indledende fase, undervejs og som afslutning på samarbejdet – at være teamets ”rejseguide”.

Grundig og letforståelig brugsbog

”Det var en meget positiv oplevelse at læse TIP TOP TEAM. En helt igennem grundig og letforståelig brugsbog i forhold til teamsamarbejde. Tanken leder mig uvilkårligt hen på en manual, der er teoretisk velunderbygget – med overskuelige definitioner og en tydelig struktur. Den konkrete samarbejdsaftale og værktøjskasse, som teamet løbende skriver på og justerer gennem hele arbejdet med bogen, giver et unikt ejerskab til de aftaler og redskaber som medlemmerne i fællesskab bliver enige om at benytte. En guide og en kæmpe håndsrækning til nye såvel som veletablerede teams, der ønsker opkvalificering på både drifts- og udviklingsdelen.

Som mangeårig teamkoordinator i forskellige fora ser jeg TIP TOP TEAM som den bog, jeg ville ønske, jeg havde haft i tasken lige fra først færd. Den er et fantastisk navigationsredskab for den utrænede teamkoordinator og et slaraffenland af praksisøvelser for den trænede teamkoordinator, der ønsker opkvalificering inden for enkelte områder.”

Jette M. H. Kristensen – Læsevejleder, teamkoordinator samt facilitator ift.
professionelle læringsfællesskaber på Skibet skole, Vejle.

Gratis team øvelse

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, modtager du en gratis øvelse, der kan bruges i ethvert team.